Friday March 22, 2024 Hol/Ang X Feeder Results

HOL/ANG X SALE Results
Friday March 22, 2024
Head Count : 976

HOLS STRS

250-325#         No Test
350-425#         $250-$302
450-525#         $200-$232
550-625#         $190-$222
650-725#         $180-$211
750-825#         $175-$195.50
850-925#         $165-$170
950-1025#       No Test

ANG X STEERS

375-425#         No Test
450-525#         $260-$320
550-625#         $230-$288
650-725#         $220-$248
750-825#         $200-$230

ANG X HFRS

375-425#         No Test
450-525#         $230-$274
550-625#         $210-$265
650-725#         $200-$235
750-825#         $190-$227

ACTUAL SALES

5          HOL STRS         337# @ $302
10        HOL STRS         451# @ $249
20        HOL STRS         464# @ $244
11        HOL STRS         491# @ $232
20        HOL STRS         512# @ $230
29        HOL HFRS         620# @ $219
25        HOL STRS         652# @ $218
19        HOL STRS         696# @ $204
73        HOL STRS         817# @ $195.50
70        HOL HFRS         758# @ $187.75
7          ANG X STRS     451# @ $319
5          ANG X STRS     487# @ $315
17        ANG X STRS     510# @ $315
7          ANG X STRS     507# @ $320
10        ANG X STRS     538# @ $313
5          ANG X STRS     560# @ $288
16        ANG X STRS     627# @ $260
17        ANG X STRS     741# @ $230
9          ANG X STRS     895# @ $209
2          ANG X HFRS     307# @ $350
10        ANG X HFRS     459# @ $274
5          ANG X HFRS     492# @ $290
18        ANG X HFRS     491# @ $269
11        ANG X HFRS     550# @ $270
7          ANG X HFRS     575# @ $265
10        ANG X HFRS     558# @ $265
35        ANG X HFRS     757# @ $227